Liên hệ trực tiếp:

THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp

Tiểu khu 10 - Nam Lý - Đồng Hới
(052) 3.824.879
qbh-thptchuyenvonguyengiap@edu.viettel.vn

Dấu * là phần không được để trống